Adatvédelmi nyilatkozat | Platinum Team

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Platinum Team weboldalainak használata során a Platinum Team tudomására jutott személyes adatok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

Ha az ügyfél – akár saját maga, akár képviselője útján – a Platinum Team részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (e-mail) továbbít vagy az elektronikus levélcímet a Platinum Team-mel közli, akkor ez – külön nyilatkozat nélkül is – tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a Platinum Team számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, – beleértve az üzleti titoknak vagy személyes adatnak minősülő adatot, információt is, – az ügyfél vagy képviselője, közvetítője részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön.

Az elektronikus levelező rendszeren a megadott címre küldött anyagokat, illetve információt – erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás hiányában – nem küldi el a Platinum Team az ügyfél részére más továbbítási módon, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
A Platinum Team nem felel az elektronikus úton (e-mail-en) történő hibás kézbesítésből eredő károkért, veszteségekért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, továbbá titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válásáért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is.

A Platinum Team az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen az ügyfél írásban tiltakozik vagy azt bármilyen módon írásban kifogásolja a Platinum Team-nél.